Longaandoeningen

Klik hier voor een website met uitleg over COPD.

Herstelzorg van COVID-19
Bianca is aangesloten bij de lokale COVID-19 netwerken in Pijnacker en Nootdorp. Deze netwerken zorgen voor een multidisciplinaire behandeling in de thuissituatie van mensen die COVID-19 (Corona) gehad hebben.

Vanuit Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS zijn bepaalde voorwaarden opgesteld om aanspraak te maken op herstelzorg in de 1e lijn na COVID-19. Op dit moment betekent dat voor de ergotherapie dat er 10 uur vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit maakt aanspraak op het eigen risico.

Om als cliënt aanspraak te kunnen maken op deze regeling zijn er een aantal voorwaarden.

  • Een cliënt moet behandeld worden op verwijzing van de huisarts of medisch specialist.
  • Een cliënt wordt verplicht mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, dit bestaat uit twee delen. Voordat de behandeling start moet de cliënt (mondelinge) toestemming geven over het gebruik van de gegevens van de behandeling, dit betreft het eerste deel. Vanaf oktober begint het tweede deel van de het onderzoek, mogelijk dat de cliënt gevraagd wordt vragenlijsten in te vullen of een conditietest uit te voeren. Voor dit tweede deel geeft de cliënt te zijner tijd schriftelijk toestemming.
  • De paramedicus rapporteert na ongeveer drie maanden over de voortgang aan de huisarts.