Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

 Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk
Ergotherapie Pijnacker is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, nl.:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • facturatie;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen Ergotherapie Pijnacker hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Ergotherapie Pijnacker. Dit aanvraagformulier kunt u opvragen bij Ergotherapie Pijnacker. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 20 jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Ergotherapie Pijnacker is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Ergotherapie Pijnacker hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens
Bij de eerste afspraak tekent u een “behandelovereenkomst en toestemmingsformulier”. Uw ergotherapeut vraagt uw toestemming voor het opvragen en verstrekken van informatie ten behoeve van de behandeling aan derden, zoals huisarts, specialist, leveranciers, WMO consulenten, Thuiszorg, arbo-arts e.d.

Op dit zelfde formulier vragen wij uw toestemming voor:

 • verzending (digitale) rapportage aan de verwijzer en / of huisarts.
 • Het digitaal verzenden van de tevredenheid enquête en deze in te vullen.
 • Het verwerken van uw gegevens in een elektronisch dossier.
 • Het verzenden van berichten, indien nodig, naar het door u op opgegeven mailadres.
 • Het verzenden van afspraakherinneringen naar het door u opgegeven mailadres.

Op de achterzijde van het toestemmingsformulier vindt u de algemene voorwaarden.

Ergotherapie Pijnacker maakt gebruik van de volgende tools:

 • Zorgmail: om beveiligd berichten te versturen en ontvangen per mail (volgens de NTA 7516 regelgeving).
 • Zorgdomein: digitaal communicatieplatform tussen verwijzers en paramedici. Dit systeem is ISO 27001 gecertificeerd en NEN 7510 gekwalificeerd
 • Siilo-app: app waarmee veilige communicatie middels tekst, plaatjes, foto’s tussen zorgverleners mogelijk is.
 • Praktijkadministratie/ elektronisch dossier: ProSoftware – Zorgadmin. Dit systeem is NEN7510 gecertificeerd.
 • Vecozo: t.b.v. controle op verzekeringsrecht en facturatie aan zorgverzekeraars.

Landelijk Schakel Punt (LSP)
Ergotherapie Pijnacker is niet aangesloten bij het LSP, waar de huisartsen en apotheken gebruik van maken.

Website
De website maakt gebruik van google analytics ter verbetering van de website.

Vraag of klacht
U komt voor goede hulp en begeleiding. Uw ergotherapeut doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Als u tevreden bent, vertelt u dit dan vooral verder.

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Als een gesprek geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw ergotherapeut is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Klachtenloket Paramedici
Voor meer informatie over de klachtenregeling leest u hier verder.

Laatste update: 01-01-2023

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial